ഇസ്‌ലാം കാരുണ്യത്തിണ്റ്റെ മതം

വിേശഷണം

ഇസ്‌ലാം കാരുണ്യത്തിണ്റ്റെ മതമാണ്‌. ഇസ്‌ലാമിനെതിരെ ശത്രുക്കള്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആരോപണം ഭീകരതയാണ്‌. എന്നാല്‍ ഭീകരതയും തീവ്രതയുമെല്ലാം ഇസ്‌ലാമിന്‌ അന്യമാണെന്ന് പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. വിമര്ശണകരുടെ മുനയൊടിക്കുന്ന പ്രതിപാദനം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു