നിര്ഭsയത്വം

വിേശഷണം

മനുഷ്യന്‍ കൊതിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണു നിര്ഭളയത്വം. അല്ലാഹു മനുഷ്യനു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യവുമാണു നിര്ഭഹയത്വം. മറ്റുള്ളവര്‍ നിര്ഭയയമായി ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഭയപ്പാടുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഒരു മുസ്‌ലിമിനും പാടുള്ളതല്ല. ഇങ്ങോട്ട്‌ ശത്രുത പുലര്ത്തി യവര്ക്കു പോലും നിര്ഭപയത്വം നല്കിടയ മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യുടെ അനുയായികള്‍ അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്നും പാഠങ്ങള്‍ ഉള്ക്കൊുള്ളട്ടെ.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു