ഹജ്ജിന്റെ രൂപം

വിേശഷണം

ഇസ്‌ലാം കാര്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തേത് ആയ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കേണ്ട രൂപം വ്യക്തമാക്കുന്ന ലഘു ഭാഷണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു