റമദാന്റെ പ്രാധാന്യം

വിേശഷണം

ഖുർആൻ അവതീർണമായതും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കൽ നിർബന്ധവുമായ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുന്ന ലഘു ഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം