സകാത്തിന്റെ അവകാശികൾ

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സകാത്തിന്റെ അവകാശികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലഘുഭാഷണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു