ഖുര്ആനും ശാസ്ത്രവും

വിേശഷണം

ആധുനിക ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിണ്റ്റെ വചനങ്ങള്ക്ക് ‌ വിരുദ്ധമാവുന്നില്ല എന്നു ഭൌതിക ശാസ്ത്രം, ഖഗോള ശാസ്ത്രം, ഭ്രൂണശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്ര ശാഖകളില്‍ നിന്നും ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു