ഹജ്ജ്‌ ഒരു ലഘു പഠനം

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്റെ മര്യാദകളും കര്മ്മാളനുഷ്ടാനങ്ങളും ഹജ്ജിനു ശേഷം വിശ്വാസി ജീവിക്കേണ്ടത്‌ എങ്ങി നെ എന്നും വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം