ഹജ്ജിലെ പാഠങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഹജ്ജ്‌ കഴിഞ്ഞ ഹാജി തൗഹീദില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും മദീന സന്ദര്ശയനത്തെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.


Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു