അറിവിന്‍റെ മഹത്വം

പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

വിേശഷണം

എന്താണു യഥാര്ത്ഥ അറിവ്‌? അറിവുകള്‍ മനുഷ്യനെ സദാചാരത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ മോക്ഷത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അറിവിനായിരിക്കണം ഒരു മുസ്ലിം പ്രധാന്യം നല്കേനണ്ടത്‌ എന്ന പ്രഭാഷകന്‍ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു