ഖുര്‍ആന്‍ പഠിക്കുക

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആനിന്റെ അമാനുഷികതയെ കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വമായ പ്രഭാഷണം. ഖുര്ആلന്‍ പഠിക്കാന്‍ വിശ്വാസികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്‍ പ്രഭാഷകന്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം