ഖുര്‍ആന്‍ പഠിക്കുക

പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആനിന്റെ അമാനുഷികതയെ കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വമായ പ്രഭാഷണം. ഖുര്ആلന്‍ പഠിക്കാന്‍ വിശ്വാസികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്‍ പ്രഭാഷകന്‍.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു