വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

കുടുംബ ഭദ്രതയും ജീവിതവിജയവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസിയും നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞു പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കേണ്ട കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളെയും വിശുദ്ധ ഖുര്‍’ആനിന്റെയും നബിചര്യയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിശധീകരിക്കുന്ന 19 പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം