• മലയാളം

    നിങ്ങള്‍ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് സത്യനിഷേധികളുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് നോക്കുവിന്‍. എന്നാ ഖുറാൻ വാക്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം,, തൗഹീദിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച പൂര് വീക സമുധായങ്ങ ള്ക്കുണ്ടായ പരിണാമം എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നു.