• മലയാളം

  രചയിതാവ്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 1

 • മലയാളം

  രചയിതാവ്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 7

  മസ്ജിദു നബവിയിലെയും മദീനാ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും പ്രൊഫസറായ ഇദ്ദേഹം ഹിജ്’റ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപതില്‍ മരിച്ചു.

 • മലയാളം

  രചയിതാവ്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 4

 • മലയാളം

  രചയിതാവ്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 6

 • മലയാളം

  രചയിതാവ്, പരിശോധകന്, പരിഭാഷകന്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 10

  കുര്‍ദ് പ്രബോധകന്‍.

 • മലയാളം

  രചയിതാവ്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 3

 • മലയാളം

  രചയിതാവ്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 1

 • മലയാളം

  രചയിതാവ്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 1

  അദ്നാന്‍ ഷുവൈസിരി ഓന്‍ ;- മദീന യൂനിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ നിന്നും ബിരുദമെടുത്ത തായ് പ്രബോധകന്‍.

 • മലയാളം

  പരിഭാഷകന്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 1

  അദ്ഹം ഹൈദരീ:താജികീ വിവര്‍ത്തകന്‍

 • മലയാളം

  പരിഭാഷകന്, പരിശോധകന്, രചയിതാവ്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 51

 • മലയാളം

  രചയിതാവ്, പരിശോധകന്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 8

 • മലയാളം

  രചയിതാവ്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 1

 • മലയാളം

  രചയിതാവ്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 41

 • മലയാളം

  രചയിതാവ്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 38

 • മലയാളം

  പരിഭാഷകന്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 1

  മദീന ഇസ്ലാമിക് സര്‍വ്വ കലാശാലയില്‍ നിന്ന് ബിരുദം നേടി.ഡോക്ട്രേറ്റിനു പഠിക്കുന്നു.

 • മലയാളം

  പരിഭാഷകന്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 51

  തായ്’ലന്‍റി പ്രബോധകനും രചയിതാവും പരിഭാഷകനുമായ അദ്ദേഹം മദീന ഇസ്ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ നിന്നും ബിരുധമെടുത്തതിന് ശേഷം ഫത്വാനിലെ അമീര്‍ സോന്‍’കല യൂനിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ എം.എ ബിരുധത്തിന്‍ പഠിക്കുന്നു.

 • മലയാളം

  പരിഭാഷകന്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 1

 • മലയാളം

  പരിഭാഷകന്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 1

  അന്‍,വര്‍ ബറാത്ത്.- ഐഗോറി വിവര്‍ത്തകന്‍

 • മലയാളം

  പരിഭാഷകന്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 1

  റവാഇഉല്‍ ഖുര്‍;ആന്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥം വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തു.

 • മലയാളം

  പരിശോധകന്, ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം : 1

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം