’മണീചെയിന്‍’ ഇസ്ലാമിക വിധി?

വിേശഷണം

പ്രമുഖ ബിസിനസ്‌ കമ്പനികള്‍ തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ വിറ്റഴിക്കാനായി കണ്ടുപിടിച്ച കച്ചവട തന്ത്രമാണ്‌ മണീചെയിന്‍ സംരംഭം. ഇസ്ലാം അനുവാദം നല്കിയയിട്ടുള്ള വ്യാപാരരീതിക്ക്‌ വിരുദ്ധമാണ്‌ ഇത്‌. ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാ ണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ചൂതാട്ടത്തോട്‌ സദൃശമായ ഈ മണീചെയിന്‍ സംരംഭത്തിന്റെ വസ്തുകളും വിധികളും വിവരിക്കുകയാണ്‌ ഈ ലേഖനത്തില്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം