റമദ്വാനില്‍ ബദര്‍ ശുഹദാക്കള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി യാസീന്‍, മൗലിദ്‌, ഫാതിഹ എന്നിവ പാരായണം ചെയ്യല്‍ ?

വിേശഷണം

ബദര്‍ ദിനം എന്ന പേരില്‍ റമളാന്‍ പതിനേഴാം രാവിനോടനുബന്ധിച്ച്‌ മുസ്ലിംകളില്‍ ചിലര്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരാചാരത്തെ കുറിച്ചും അതി ന്റെ നജസ്ഥിതി എന്ത്‌ എന്നും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഫത്‌വ.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം