അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്‍റെ കാരുണ്യം വിശാലമാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിലും അത് കുടികൊള്ളുന്നു. ദൈവകൃപയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു