പത്തു കല്‍പനകള്‍

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആനിലെ ‘അന്‍ആം’ എന്ന അധ്യായത്തിലെ 151മുതല്‍ 153 വരെയുള്ള സൂക്തങ്ങളില്‍ അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ പത്ത്‌ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു