മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട്‌ - 2

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട്‌ - 2

വിേശഷണം

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസ്‌ലിം ശ്രധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ത്‌???

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം