ഇസ്‌ലാമിക്‌ ടൈം മേനേജ്‌മന്റ്‌ - 2

ഇസ്‌ലാമിക്‌ ടൈം മേനേജ്‌മന്റ്‌ - 2

വിേശഷണം

ടൈം മാനേജ്‌മന്റ്‌ (സമയ ക്രമീകരണം) - ഇസ്‌ ലാമിക വീക്ഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം