രോഗചികിത്സയും ആരോഗ്യപരിപാലനവും

രോഗചികിത്സയും ആരോഗ്യപരിപാലനവും

വിേശഷണം

രോഗചികിത്സയെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യപരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഹൃസ്വമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പ്രവാചക ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച്‌ പ്രത്യേകമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം