പിശാചിണ്റ്റെ കുതന്ത്രങ്ങള്‍

പിശാചിണ്റ്റെ കുതന്ത്രങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

വിശ്വാസകാര്യങ്ങളിലും കര്മ്മtങ്ങളിലും സ്വഭാവങ്ങളിലും പിശാച്‌ വിശ്വാസികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധവും അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നതും വിശദമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം