പിശാചിണ്റ്റെ കുതന്ത്രങ്ങള്‍

പിശാചിണ്റ്റെ കുതന്ത്രങ്ങള്‍

വിേശഷണം

വിശ്വാസകാര്യങ്ങളിലും കര്മ്മtങ്ങളിലും സ്വഭാവങ്ങളിലും പിശാച്‌ വിശ്വാസികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധവും അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നതും വിശദമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: