(നാഥനെ അറിയുക (17) നാമ ഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വം (1

(നാഥനെ അറിയുക (17) നാമ ഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വം (1

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനുള്ള തൗഹീദിന്റെ ഒരു ഇനമായ നാമ ഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു