വിടവാങ്ങൽ ഹജ്ജ്

വിടവാങ്ങൽ ഹജ്ജ്

വിേശഷണം

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം, വിടവാങ്ങൽ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം