പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ യുദ്ധങ്ങൾ

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ യുദ്ധങ്ങൾ

വിേശഷണം

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം, നബി(സ) പങ്കെടുത്ത യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം