പ്രവാചകൻ (സ) മദീനയിൽ

പ്രവാചകൻ (സ) മദീനയിൽ

വിേശഷണം

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം, നബി(സ) ഹിജ്‌റ ചെയ്ത് മദീനയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു