നബി(സ) യുടെ വിയോഗം

വിേശഷണം

അവസാനത്തെ പ്രവാചകനും ദൈവ ദൂതനുമായ മുഹമ്മദ് നബി(സ) യുടെ ജീവ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം. നബി(സ) യുടെ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു