നബി(സ) യുടെ വിയോഗം

വിേശഷണം

അവസാനത്തെ പ്രവാചകനും ദൈവ ദൂതനുമായ മുഹമ്മദ് നബി(സ) യുടെ ജീവ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം. നബി(സ) യുടെ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം