പ്രവാചകൻ (സ) തൗർ ഗുഹയിൽ

പ്രവാചകൻ (സ) തൗർ ഗുഹയിൽ

വിേശഷണം

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം, നബി(സ)യും അബൂ ബക്കർ (റ) യും തൗർ ഗുഹയിൽ ചിലവിട്ട സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം