പ്രവാചകൻ (സ) തൗർ ഗുഹയിൽ

പ്രവാചകൻ (സ) തൗർ ഗുഹയിൽ

വിേശഷണം

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം, നബി(സ)യും അബൂ ബക്കർ (റ) യും തൗർ ഗുഹയിൽ ചിലവിട്ട സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു