പ്രവാചകൻ (സ) തൗർ ഗുഹയിൽ

പ്രവാചകൻ (സ) തൗർ ഗുഹയിൽ

വിേശഷണം

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം, നബി(സ)യും അബൂ ബക്കർ (റ) യും തൗർ ഗുഹയിൽ ചിലവിട്ട സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം