ശിർക്കിനെ സൂക്ഷിക്കുക

ശിർക്കിനെ സൂക്ഷിക്കുക

വിേശഷണം

വിശ്വാസി എല്ലാ സമയത്തും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ശിർക്കിനെ തൊട്ടുള്ള താക്കീത്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം