സൽ സ്വഭാവം

സൽ സ്വഭാവം

വിേശഷണം

വിശ്വാസി എല്ലാ സമയത്തും പുലർത്തേണ്ട സൽ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം