മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേത് ആയ മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറു ഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം