അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ആയ അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറു ഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം