പ്രവാചകന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ നാലാമത്തേത് ആയ പ്രവാചകന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറു ഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം