അഹ്‘ല’ന് റമദാന്-2

അഹ്‘ല’ന് റമദാന്-2

വിേശഷണം

ഖുശൂഇന്റെ പ്രാധാന്യം , വൃതം ഹൃദയശുദ്ധീകരണത്തിന്ന് , പ്രവാചകന്റെ സദഖ റമദാനിൽ, വൃതം മുന് കഴിഞ്ഞ സമൂഹങ്ങള് ക്ക് നിര്ബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു , നോമ്പിന്റെ നിയ്യത്ത് എങ്ങിനെ ? എപ്പോൾ ?

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: