റമദാനും ഖുര്ആനും

റമദാനും ഖുര്ആനും

വിേശഷണം

റമദാൻ വ്രതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ടതകൾ, തറാവീഹ് നമസ്കാരം , ഖുര്ആന് പാരായണത്തിലൂടെ ഹൃദയ സംസ്കരണം , ഇതര സൽകർമങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ടതകൾ , എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം