Aqiidaa ahlussunnaa wal jamaa’ah

kitaaba qopheessuu. : Ibnu Useymiin

hiikkaa:

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

kitaaba kana keessatti barnoota bu’ura aqiidaa sirrooftuu muslimtootaattu ibsame.waayee towhiida Rabbiitii fii maqaleefii sifaata isaa keessatti ibsa guddaa qaba. Ragaalee qur’aanaafii hadiisaarratti hundaawuudhaan.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.