barnoota hajjii fi umraa 07

barnoota hajjii fi umraa 07

ibsa gabaabaa.

kutaa kana keessatti akkaataa hojii hajjii fii umraattu baratama.namuusa karaa hajjii deemsaa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.