barnoota hajjii kutaa 11ffaa

barnoota hajjii kutaa 11ffaa

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana kessatti barnoota hajjiifii umraa kutaa 11ffatu dhihaate. as keessatti seera xawaafa quduumaattu ibsame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: