barnoota hajjiifi umraa kutaa13ffaa

barnoota hajjiifi umraa kutaa13ffaa

ibsa gabaabaa.

sagantan kun barnoota hajjiifii umraa kutaa 13ffaadha. isa keessatti hojii guyyaa 8ffaa baatii ajjiidhaattu ibsama. guyyaan kuni guyyaa tarwiyaa jedhama.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.