barnoota hajjiifi umraa kutaa13ffaa

barnoota hajjiifi umraa kutaa13ffaa

ibsa gabaabaa.

sagantan kun barnoota hajjiifii umraa kutaa 13ffaadha. isa keessatti hojii guyyaa 8ffaa baatii ajjiidhaattu ibsama. guyyaan kuni guyyaa tarwiyaa jedhama.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.