barnoota hajjiifii umraa kutaa 14ffaa.

barnoota hajjiifii umraa kutaa 14ffaa.

ibsa gabaabaa.

kuni barnoota hajjiifii umraa kutaa14ffaadha. isa keessatti wanni ibsame akkaataa dhaabbannaa arafaati.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.