barnoota hajjiifii umraa kutaa 14ffaa.

barnoota hajjiifii umraa kutaa 14ffaa.

ibsa gabaabaa.

kuni barnoota hajjiifii umraa kutaa14ffaadha. isa keessatti wanni ibsame akkaataa dhaabbannaa arafaati.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.