barnoota hajjiifii umraa kutaa 16ffaa.

barnoota hajjiifii umraa kutaa 16ffaa.

ibsa gabaabaa.

kuni barnoota hajjiifii umraa kutaa 16ffaadha. isa keessati hojii guyyaa iidaa keessatti namni hajjii hojjatuutu ibsame.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.