barnoota hajjiifii umraa kutaa 16ffaa.

barnoota hajjiifii umraa kutaa 16ffaa.

ibsa gabaabaa.

kuni barnoota hajjiifii umraa kutaa 16ffaadha. isa keessati hojii guyyaa iidaa keessatti namni hajjii hojjatuutu ibsame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.