barnoota hajjiifii umraa kutaa 18ffaa.

barnoota hajjiifii umraa kutaa 18ffaa.

ibsa gabaabaa.

kun kutqq 18ffaa barnoota hajjii fii umraati. isa keessatti hojiiwwan guyyaalee minaa sadeen hojjatamtuutu ibsame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.