barnoota hajjiifii umraa kutaa 18ffaa.

barnoota hajjiifii umraa kutaa 18ffaa.

ibsa gabaabaa.

kun kutqq 18ffaa barnoota hajjii fii umraati. isa keessatti hojiiwwan guyyaalee minaa sadeen hojjatamtuutu ibsame.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.