barnoota hajjiifii umraa kutaa 15ffaa

barnoota hajjiifii umraa kutaa 15ffaa

ibsa gabaabaa.

kuni sagantaa 15 barnoota hajjii fii umraati. isa keessatti barnoota seera buliinsa muzdalifaattu ibsama.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.