barnoota hajjiifii umraa kutaa 15ffaa

barnoota hajjiifii umraa kutaa 15ffaa

ibsa gabaabaa.

kuni sagantaa 15 barnoota hajjii fii umraati. isa keessatti barnoota seera buliinsa muzdalifaattu ibsama.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: