barnoota hajjiifii umraa kutaa 17ffaa.

barnoota hajjiifii umraa kutaa 17ffaa.

ibsa gabaabaa.

barnoota hajjiifii umraa kutaa 17ffaadha. isa keessatti waayee xawaafa ifaadhaatu ibsame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.