دناکاره کارونونه ځان ساتل

نبذة مختصرة

په دي ماده دناکاره کارونونه ځان ساتل ذکر دي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی