هغه څه پريږده چه تا په شک کښي غور ځوي

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي د شکي حيژونه ځان ساتل په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې:

ستا فکر مهم دی