هغه څه پريږده چه تا په شک کښي غور ځوي

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي د شکي حيژونه ځان ساتل په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی