د الله تعالی شکر اداکول دایمان برخه ده

د الله تعالی شکر اداکول دایمان برخه ده

Description

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې په ډير ښکلي انداز بيانيږې او ريدل يي مه هيروې

ستا فکر مهم دی