د کتاب التوحید درسي سلسله ( 13 )

د کتاب التوحید درسي سلسله ( 13 )

Description

په دې ماده کښې د کتاب التوحيد درسي سلسله بيانيږې ، او په دې درس کې د شرک نه خوف او ويره بيانيږې .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی